www.naszestanowisko.pl
obrona życia

 

Szanowni Państwo!

Pani Krystyna Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta – w odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowała ostatnio swoje stanowisko na temat prawa do wykonywania legalnej aborcji w Polsce. W swojej trosce o dostępność „usługi” zabicia dziecka chorego w okresie prenatalnym podważa ona konstytucyjne prawo do ochrony życia (Art. 38) oraz prawo wszystkich obywateli do wolności sumienia (Art. 53.1).

To stanowisko, pod pretekstem ochrony obowiązującego prawa, ma na celu ułatwienie i utrwalenie procedur aborcyjnych w Polsce. Ponadto Pani rzecznik podważa konstytucyjne prawa i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony życia i działania zgodnie z sumieniem.

Najwyższy czas przypomnieć, że konstytucyjne prawo do obrony życia należy do praw podstawowych, a tym samym obejmuje zarówno bierne, jak i czynne prawa obywateli. Tak wiec nie tylko zapewnia prawną ochronę życia ze strony państwa, ale także wyposaża nas wszystkich w prawo, więcej obowiązek do podejmowania czynnej ochrony prawa do życia.

Niepodważalnym faktem biologicznym jest prawda, że życie człowieka rozpoczyna się od poczęcia czyli połączenia rodzicielskich komórek rozrodczych. Konstytucja zaś zapewnia prawną ochronę życia każdemu człowiekowi, a więc każdemu, kto żyje i należy do gatunku Homo sapiens. To bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali i nieustannie przypominali.

Pani Kozłowska kwestionuje także tzw. klauzulę sumienia wobec lekarzy, odmawiając prawa do działania zgodnie z prawną ochroną życia i wolnością sumienia przez wszystkich pozostałych obywateli, zwłaszcza pracowników administracji placówek medycznych i innych.

Mamy obowiązek przypomnieć, że zapis art. 53.1 Konstytucji RP zapewnia prawo do wolności sumienia wszystkim obywatelom, nie tylko wybranym grupom społecznym.

W sytuacji, gdy ustawy i zarządzenia wykonawcze nie są zgodne z konstytucją, należy jak najszybciej dostosować je do ustawy zasadniczej.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP o przestrzeganie konstytucyjnego prawa do ochrony życia i wolności sumienia.

Bardzo prosimy o poparcie naszej petycji. Im nas będzie więcej, tym łatwiej będzie się upomnieć o nasze prawa, dostać się do mediów oraz chronić prawo do życia.

Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International Polska


Szanowny Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Wniosek o przestrzeganie konstytucyjnego prawa
do ochrony życia oraz wolności sumienia.

Konstytucja RP w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” w art. 38 zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Jest to prawo podstawowe, wobec czego każdy ma prawo do biernej i czynnej ochrony życia.  

Konstytucyjne prawo do ochrony życia dotyczy życia każdego człowieka od momentu zaistnienia do naturalnej śmierci. Życie człowieka rozpoczyna się od poczęcia (połączenia rodzicielskich komórek rozrodczych), co jest niezaprzeczalnym faktem biologicznym i od tej chwili powinno podlegać ochronie.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadają więc czynne prawo oraz obowiązek chronienia prawa do życia i sprzeciwiania się zabijaniu ludzi także w prenatalnym okresie życia.

Każdy obywatel ma także prawo, aby w swoich działaniach, zgodnych z obowiązkiem konstytucyjnej ochrony życia, kierować się własnym sumieniem, co zapewnia art. 53.1 Konstytucji RP.

Tymczasem w Polsce prawo do zastosowania tzw. klauzuli sumienia posiadają tylko lekarze i to nie w każdej sytuacji. Są go pozbawiani: farmaceuci, średni personel medyczny, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej, producenci, usługodawcy, sprzedawcy i inni. Praktycznie większość obywateli nie może korzystać z prawa do wolności sumienia pod rygorem utraty prawa do wykonywania zawodu i zatrudnienia oraz różnych szykan. 

Zdecydowanie protestujemy przeciwko interpretacji prawa, którą zademonstrowała Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska w odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich o dostęp do legalnego przerywania ciąży. Jest to działanie mające na celu poważne ograniczanie zarówno biernego, jak i czynnego konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony ludzkiego życia oraz do wolności sumienia.

Pozbawianie placówek medycznych prawa do stosowania pełnej ochrony życia wymusza na dyrektorach szpitali, średnim personelu medycznym i pracownikach administracji czynne zaangażowanie przy wykonywaniu aborcji, a tym samym łamie ich konstytucyjne prawo do wolności sumienia. Szpital jest nie tylko jednostką administracji państwowej, ale podmiotem, tworzonym przez pracowników służby zdrowia, którzy będąc obywatelami RP mają prawo i obowiązek czynnej ochrony życia każdego człowieka.

Każdy obywatel ma prawo do leczenia w placówce medycznej, która w pełni zabezpiecza ochronę życia, a jej pracownicy przestrzegają prawa Hipokratesa. Taka placówka medyczna budzi większe zaufanie pacjentów.

W sytuacji, gdy zapisy ustawy czy wcześniejsze zarządzenia ministerstwa zdrowia nie są spójne z zapisem Konstytucji RP, należy je jak najszybciej dostosować do ustawy zasadniczej, aby zarówno prawnie, jak i praktycznie prawo do życia każdego człowieka było w pełni respektowane.  

Do wiadomości:

Marszałek Senatu RP – Stanisław Karczewski
Premier RP – Beata Szydło
Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł


Podpisz petycję - teraz!


imię
nazwisko
adres e-mail
powtórz adres e-mail
Zgadzam się na korespondencję z KPLŻ.Zebraliśmy już
986 podpisów!
Twój adres IP to: 10.1.2.2
Nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia (KPLŻ)
Human Life International Polska
21 sierpnia 2016 r.

 

© 2016 www.hli.org.pl